РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

з дисципліни “Клінічна фармакологія” 5 курс

БАЗОВА:

 1. Бертрам Г.Катцунг. Базисная и клиническая фармакология: в 2-х томах. – М. -СПб.: Бином, 2008. – 1278 с.
 2. Клінічна фармакологія: Підручник / За ред. О.Я.Бабака, О.М.Біловола, І.С.Чекмана. – К.: Медицина, 2008. – 768 с.
 3. Клиническая фармакология: Учебник для медицинских ВУЗов IV уровня аккредитации / Под ред. О.Я.Бабака, А.Н.Биловола, И.С.Чекмана. – К.: Медицина, 2012. – 728 с.
 4. Клиническая фармакология: учебник для вузов / Под ред. В.Г.Кукеса. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1056 с.
 5. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Учебник / Под ред. В.Г.Кукеса, А.К.Стародубцева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 832 с.
 6. Михайлов И.Б. Клиническая фармакология: Учебник для студентов медицинских вузов. — СПб.: «Сотис-Мед», 2013. – 587 с.
 7. Михайлов И.Б. Клиническая фармакология – основа рациональной фармакотерапии: Руководство для врачей. – СПб.: ООО «Издательство Фолиант», 2013. – 960 с.
 1. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм.ф-тів / [За ред. О.В.Крайдашенка, І.Г.Купновицької, І.М.Кліща, В.Г.Лізогуба]. – Вид.2. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 644 с.

ДОПОМІЖНА:

 1. Бекетов А.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия. – Симферополь, 2001. – 230 с.
 2. Белоусов Ю.Б., Леонова М.В. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии. – М.: ОАО Изд-во Бионика, 2002. – 254 с.
 3. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии / Л.В.Деримедведь, И.М.Перцев, Е.В.Шуванова, И.А.Зупанец, В.Н.Хоменко; Под ред. проф. И.М.Перцева. – Харьков: Изд-во «Мегаполис», 2001. – 784 с.
 4. Грэхам-Смит Д.Г., Аронсон Дж.К. Оксфордский справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии: Пер. с англ. – М.: Медицина, 2000. – 744 с.
 5. Зборовский А.Б., Тюренков И.Н., Белоусов Ю.Б. Неблагоприятные побочные эффекты лекарственных средств. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2008. – 656 с.
 6. Клінічна фармакологія: Підручник у 2-х томах / О.М.Біловол, О.Ф.Возіанов, І.К.Латогуз, В.Ф.Москаленко, А.Я.Циганенко.  – К.: Здоров’я, 2005. – Т.1. – 606 с., Т.2. – 684 с.
 7. Клінічна фармакологія: Підручник для студентів вищ. навч. закл. у 2-х томах / За ред. І.А.Зупанця, С.В.Нальотова, О.П.Вікторова. – Харків: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2007. – Т.1. – 348 с., Т.2. – 312 с.
 8. Клиническая фармакология: Учебник для ВУЗов/ Под ред. акад.РАМН, проф.В.Г.Кукеса. – М.: Гэотар Медиа, 2006. – 936 с.
 9. Козлов С.Н., Страчунский Л.С. Современная антимикробная химиотерапия: Руководство для врачей. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2009. – 448 с.
 10. Мавродий В.М. Неотложная интенсивная терапия. – 3-е изд., доп. — Одесса «Фотосинтетика», 2009. – 349 с.
 11. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: в 4-х томах. – Минск: Вышейшая школа, 1997. – Т.1. – 552 с., Т.2. – 596 с., Т.3. – 464 с., Т.4. – 480 с.
 12. Передерий В.Г., Ткач С.М. Клинические лекции по внутренним болезням: в 2-х томах. – Киев, 1998. – Т.1. – 512 с., Т.2. – 574 с.
 13. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов / Под ред. проф. О.Я.Бабака. – 2-е изд., доп. – К.: ООО «Доктор-Медиа», 2011. – Т.1. – 618 с., Т.2. – 454 с.
 14. Хухліна О.С., Шоріков Є.І., Квасницька О.Б., Воєвідка О.С. Клінічна фармакологія засобів, які застосовуються у гастроентерології: Навчальний посібник. – Чернівці, 2010. – 273 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. www.studmedlib.ru
 2. www.MedTutorial.ru
 3. www.Medbooks.by
 4. Міжрегіональне товариство спеціалістів доказової медицини: http://www.osdm.org/index.php
 5. Вісник доказової медицини: http://www.evidenceupdate.ru
 6. Європейське товариство клінічних фармакологів і фармакотерапевтів: http://www.eacpt.org
 7. Ресурс по взаємодії лікарських засобів: http://medicine.iupui.edu/flockart/